Speisekartoffeln

Angebot vom: 23. November 2019

Speisekartoffeln:

Sorte Belana festkochend ,Marabell vorwiegend festkochend und mehlig kochende Kartoffeln.