Speisekartoffeln

Angebot vom: 8. Januar 2020

Speisekartoffeln:

Sorte Belana festkochend ,Marabell vorwiegend festkochend und mehlig kochende Kartoffeln.